Вие сте овде:

 

Почитувани,

Добродојдовте на новата веб-страница на Државната комисија за спречување на корупција.

Претходната интернет страница (www.dksk.org.mk) веќе нема да се ажурира, но ќе може да пристапите до неа како архива за одредени содржини. 

 

Со почит,
Државна комисија за спречување на корупцијата


Генерално мислење

Државната комисија за спречување на корупцијата на 115-тата седница одржана на 07.09.2016 година по однос на прашања за постапување за време на мандатот на составот на преодната Влада за спроведување на избори на пратеници, како и за време на периодот од денот на донесувањето на Одлуката за распишување на избори до завршување на изборот на пратеници во Собранието на Република Македонија и изборот на Владата на Република Македонија го донесе следното МИСЛЕЊЕ (кликни тукакое се однесува на органите на државната управа, фондовите, агенциите, дирекциите, јавните претпријатија, јавните установи, независните регулаторни тела основани од државата, трговските друштва основани од државата и други институции основани од државата и другите државни органи.


Работна средба со Италијанскиот амбасадор во РМ

23.05.2017  Државната комисија за спречување на корупцијата одржа работен состанок со Италијанскиот амбасадор во Република Македонија.

На средбата присуствуваа Претседателот на Државната  комисија за спречување   на  корупцијата 
д-р Игор Тантуровски, членовите на ДКСК м-р Горан Миленков, м-р Сузана Таскова Аџикотарева, Сејди Халили и Италијанскиот амбасадор во Република Македонија г-дин Карло Ромео со претставници од Италијанската амбасада во Република Македонија.

На состанокот се разговараше за идните чекори кои Македонија и Италија ги организираат и превземаат во насока на борбата против корупцијата и за Самитот организиран од страна на италијанската национална агенција за борба против корупцијата кој ќе се одржи во Трст, со цел размена на заедничките искуства, идеи, закони и практики на земјите од Западен Балкан и потенцијална соработка во областите како што се: помош во развојот на планови за обука и програми за образование, спречување на корупцијата, развој и подобрување на мерките за транспарентност, ефективна контрола на јавните набавки, законодавство за заштита на укажувачите и судирот на интереси.

 

Прочитај повеќе


Меморандум за соработка меѓу Државната комисија за спречување на корупцијата и Управата за извршување на санкции

17.05.2017  Државната комисија за спречување на корупцијата и Управата за извршување на санкции потпишаа Меморандум за соработка на полето на спречувањето на корупцијата и судирот на интереси во Република Македонија, во согласност во надлежностите кои им се утврдени со закон.

Ова е прв Меморандум за соработка со институција од ваков вид, во кој се уредува начинот и облиците на меѓуинституционалната соработка, координацијата и водењето на заеднички договорените активности како и имплементацијата на целите и активностите утврдени во стратегијата и акциониот план за спречување на корупцијата во националниот затворски систем.

 

Прочитај повеќе

 

Јавна опомена

12.05.2017  Државната комисија за спречување на корупцијата постапувајќи по предмет од областа на судирот на интереси констатира состојба на судир на интереси кај лицето Соња Каркалашева поради повреда на член 9 од Законот за спречување судир на интерси.

Имено, службеното лице, покрај функцијата член на Училишен одбор на ООУ „Петар Мусев“ Богданци ја извршува и функцијата управител на две трговски друштва: Друштво за трговија и услуги АЛУМИНКО – АЛЕКС ДООЕЛ Богданци и Друштво за производство, трговија, градежништво и услуги БОДИГ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Богданци.

Прочитај повеќеАрхива

Доколку не сте во можност да најдете некоја содржина, побарајте во нашата архива.


ISO 9001:2008


Обратете се до комисијата