Вие сте овде:

Секретаријат на ДКСК

За вршење на стручните, административните и техничките работи на Државната комисија се формира Секретаријат како стручна служба на Државната комисија.

Со Секретаријатот на Државната комисија раководи генерален секретар. 

 

Генералниот секретар и вработените во Секретаријатот на Државната комисија имаат статус на административни службеници.