Државна комисија за спречување на корупцијата

Ул. Даме Груев бр.1

1000 Скопје

    Република Македонија

Телефон: +389 2 3215 377

Факс: +389 2 3215 380

Државна комисија за спречување корупција